درآرزوی شهادت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقام معظم رهبری در جریان یکی از دیدارها، این دو بیت شعر را از اشعار یکی از شاعران کشور درباره ی شهدا را قرائت کردند.«ما سینه زدیم بی صدا باریدند از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند ما مدعیانِ صفِ اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدند»